Dopravní a jiná omezení

Dopravní omezení v okolí koruny hráze

Vzhledem k aktuálním činnostem na stavbě, kdy jsou prováděny rozsáhlé zemní práce, dochází k vyššímu zatížení veřejných komunikací v jejím okolí. Proto jsme zajistili úpravy dopravního značení, které mají za cíl snížit nebezpečí dopravní nehody a zajistit větší bezpečnost chodců a cyklistů. Na hrázi Vodního díla Orlík je omezena rychlost a doplněn přechod pro chodce, komunikace jsou průběžně čištěny. Za případné komplikace se omlouváme a prosíme o shovívavost a ohleduplnost.


Informace k plánovanému snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík v roce 2022

Státní podnik Povodí Vltavy oznamuje, že plánované snížení hladiny vody v nádrži Orlík pod kótu 339,00 m n. m. z důvodu provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ bude zahájeno dne 1. 8. 2022. Prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. 9. 2022. Vzhledem k tomu, že předpokládáme v případě běžné provozní a hydrologické situace v následujících měsících udržovat hladinu v nádrži mezi kótami 347,60 a 349,90, bude pokles během srpna o 8,6 až 11,9 m vodního sloupce.

Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude přerušeno v okamžiku podkročení limitní úrovně hladiny 347,60 m n. m. Pokles pod rozhodnou kótu se předpokládá v prvním týdnu měsíce srpna 2022.

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude přerušena při podkročení minimální provozní hladiny 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině měsíce srpna.

Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována až do konce března roku 2023.

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost, širokou plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby svědomitě a s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele prosíme, aby své aktivity na nádrži Orlík a příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny od srpna 2022 do března 2023.

V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek – suchu, povodni – může být tento harmonogram snižování upraven.

Informace o aktuálním odtoku z nádrže a stavu hladiny vody v nádrži Orlík lze sledovat ve webové aplikaci Stavy a Průtoky – zde.