Základní informace

Představení projektu

Cílem projektu je zajistit bezpečnost VD Orlík i pro případ výskytu zcela extrémních povodní. V souladu se současnými standardy bude VD Orlík po rekonstrukci schopno bezpečně převést desetitisíciletou povodeň.

Zabezpečení vodního díla Orlík proti účinkům velkých vod bude vyřešeno vybudováním doplňkového bezpečnostního přelivu a skluzu s vysokou kapacitou.

 

Hlavní stavební objekty

Přelivný objekt a navazující skluz jsou v souladu s výstupy přípravných prací a vydanými povoleními umístěny v prostoru pravobřežního zavázání hráze.

Nový bezpečnostní přeliv o třech polích je hrazen segmentovými uzávěry. Hrazený profil je 3 x 13,3 x 8,15 m. Kóta pevného prahu přelivu je 346,45 m n.m. Kapacita nových přelivných polí při referenční hladině 354,60 m n. m. je 3 x 588 m3/s.

Krytá část skluzu navazující na přeliv v podélném spádu cca 5 % – tři železobetonové rámy 13 m x 9 m, v délkách 53 m, 66 m a 72 m od jednotlivých polí. Navazující otevřený skluz má délku 235 m, šířku 16 m a hloubku 6 m, tvoří je železobetonové koryto v podélném sklonu až 40 %.

 

Specifické stránky výstavby

Investor využije pro řízení výstavby metodiku BIM. Tento záměr byl projektantem zohledněn při přípravě projektové dokumentace stavby.

Vodní dílo Orlík bude v průběhu rekonstrukce v provozu. V harmonogramu jsou vymezena období a limity možného snížení hladiny vody v nádrži. Pro zajištění bezpečnosti bude VD v období výstavby pod zvýšeným dohledem. Před zahájením výstavby byla zahájena měření pro zjištění srovnávacích hodnot u dotčených konstrukcí.

Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení staveniště, organizaci práce a dodržení harmonogramu. Velkou výzvou je provádění masivních železobetonových konstrukcí v pracovních postupech přesahujících objem 200 m3. Celkový objem konstrukčních betonů přesahuje 50 tisíc m3. Pro objasnění podmínek realizovatelnosti masivních betonů byl zrealizován výzkumný úkol zaměřený na technologii betonové směsi, betonáže, vývin hydratačního tepla a objemové změny. S ohledem na velmi vysoké rychlosti proudění vody ve skluzu jsou zadány přísné podmínky pro kvalitu betonu a rozměrovou přesnost.

 

Vizualizace stavby

Fotogalerie – vizualizace

Základní údaje stavby

  • Název stavby: VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
  • Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Lokalita: Milešov – Klenovice, Středočeský kraj
  • Plánovaná doba výstavby: 2021–2026
  • Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 6
  • Projektant: AQUATIS, a.s.
  • Předpokládané náklady záměru: 1,78 miliardy Kč
  • Financování: Program prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství (95 % stavebních nákladů), Povodí Vltavy – projektová příprava, náklady na stavební práce nad rámec programového financování.

Situační plán