O VD Orlík

Fotogalerie – Historie

Přípravné stavební práce Vodního díla Orlík byly zahájeny v roce 1954, v dubnu 1957 započala výstavba přehrady. V roce 1960 bylo zahájeno napouštění nádrže a poslední 4. turbogenerátor elektrárny byl spuštěn v březnu 1962. Až do roku 1966 byly dokončovány některé rekultivační práce.

Vybudováním hráze vzniklo přehradní jezero délky 68 km na Vltavě, zasahující i přítoky, řeky Otava a Lužnice. Plocha nádrže je 27,3 km2, objem nádrže činí 716,5 mil. m3.

Nyní jsou hlavními účely vodního díla Orlík akumulace vody pro nadlepšení průtoků na spodním toku Vltavy a Labe, dále částečná ochrana před povodněmi území níže po toku a výroba elektrické energie. K těmto hlavním účelům se přidružují další využití, jako jsou rekreace, vodní sporty, rybí hospodářství a plavba v nádrži, které s ohledem na blízkost hlavního města mají velký význam.

V současnosti slouží k převádění vody za povodní hrazený korunový přeliv o třech polích a v blocích pod přelivy jsou dále situovány dvě spodní výpusti. V podhrází při levém břehu je umístěna vodní elektrárna s instalovaným výkonem 364 MW, osazená čtyřmi soustrojími. Vodní dílo Orlík jako hydroenergetické dílo pracuje ve vzájemné spolupráci s vyrovnávací nádrží přehrady Kamýk, jež se nachází níže po toku. Při pravém břehu hráze je umístěno plavební zařízení pro malá sportovní plavidla, přeprava je řešena plošinovým vozíkem. Plavební zařízení pro lodě do výtlaku 300 tun je řešeno jako šikmé lodní zdvihadlo, dokončena byla pouze jeho stavební část a jeho dovybavení technologií probíhá až v současné době.

Přehradní těleso VD Orlík tvoří přímá, tížní, betonová hráz s délkou v koruně 450 m. Výška koruny hráze nade dnem je 81,5 m. Celkový objem betonu hráze činí přes 1 milion m3. Po koruně hráze vede veřejná silnice.

« z 2 »

Fotogalerie Orlík

Zdroj fotografií: archiv Povodí Vltavy, státní podnik.
Zdroj vizualizací: AQUATIS a.s. a MICHALKARBAC.CZ

Základní parametry:

 • Vodní tok – Vltava, plocha povodí: 12 106 km2
 • Průměrný dlouhodobý roční průtok Qa: 83.5 m3/s
 • N-letý průtok Q100: 2 180 m3/s
 • Přehradní hráz betonová, tížní, přímá, délka koruny hráze: 450 m
 • Kóta vozovky na koruně hráze: 361.10 m n.m.
 • Kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu: 345.60 m n. m. (ref. 0.00 m)
 • Max. hladina zásobního prostoru: 351.20 m n. m. (+5,60 m)
 • Max. hladina retenčního prostoru: 353.60 m n. m (+8,00 m)
 • Hydrotechnická koruna hráze: 354.60 m n. m. (+9,00 m)
 • Výška hráze nade dnem údolí: 81.50 m
 • Dvě spodní výpusti – průtočná kapacita dvou výpustí je při charakteristických úrovních hladiny v nádrži a při úplném otevření uzávěrů následující :
  •  329,60 m n.m 294 m3/s
  •  351,20 m n.m. 364 m3/s
  •  353,60 m n.m. 371 m3/s
 • Bezpečnostní přelivy: 3 jednotky, korunové, přelivy hrazené segmentem, šířka každého pole 15 m, max. celková kapacita: 2 183 m3/s.
 • Elektrárna: Počet soustrojí: 4, instalovaný výkon: 364 MW, max. hltnost: 4 x 150 m3/s, pracovní rozsah spádu: 45,0 – 71,5 m.

 

Povodeň v srpnu 2002 na VD Orlík

Při extrémní povodni v srpnu 2002 bylo VD Orlík zatíženo povodní větší, než na jakou byl navrženo. Hladina vody v nádrži při povodni dosáhla kóty 355.17 m n. m. (+9.57 m nad korunou bezpečnostního přelivu), odtok z nádrže dosáhl 3 100 m3/s. Při nástupu povodně dílo beze zbytku plnilo svůj účel a svou akumulační kapacitou zajistilo čas pro uskutečnění zabezpečovacích a evakuačních prací v obcích na toku pod ním, zejména v hlavním městě Praze.

 

Fotogalerie – VD Orlík po povodní