Nové video

Podívejte se na video, které přibližuje výstavbu zabezpečení Vodního díla Orlík před účinky velkých vod. Video ukazuje některé použité stavební postupy a vidět je i měnící se krajinu v místě stavby v období od října 2021 do dubna 2024.   […]

Číst více

Exkurze na stavbě

Dne 5. 6. 2024 proběhla na stavbě další exkurze, tentokrát pro studenty 3. ročníku fakulty stavební ČVUT oboru Vodní hospodářství. Povodí Vltavy, státní podnik, spolu se zhotovitelem stavby, společností Metrostav, zajišťují exkurze pro školy a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Od začátku stavby zde proběhlo již 30 exkurzí. […]

Číst více

Plavba přes Kořensko obnovena

Od středy 29.5.2024 je obnovena plavba přes plavební komoru Kořensko. Hladina nádrže Orlík již zajišťuje dostatečnou hloubku pod tímto vodním dílem, kde proběhlo i vytyčení plavební dráhy. […]

Číst více

Bezpečnostní přeliv na Orlíku pokračuje ve výstavbě, lidé si ho pletou se skokanským můstkem

Stavbaři Metrostavu pokročili ve výstavbě nového bezpečnostního přelivu, který spolu se stávajícími funkčními objekty dokáže přes největší (co do objemu zadržené vody) českou přehradu převést až desetitisíciletou povodeň. Zatímco v minulém roce připomínal svah u orlické hráze jedno velké schodiště, po letošní zimě už je vidět finální tvar téměř dokončeného stavebního objektu 03 – otevřený skluz, […]

Číst více

Novinky ze staveb a dopravní omezení na hrázi

Od 1. 5. 2024 je v provozu lodní výtah pro sportovní a rekreační plavidla, a to ve standardním režimu (stejném jako v sezoně 2023). Podrobnější informace najdete zde. V dubnu byly úspěšně dokončeny práce na sanaci průsaků do stavební jámy vtokového objektu SO 01. Stavební jáma je tak těsná proti průsakům od běžných hladin v […]

Číst více

Investiční akce na VD Orlík

24.10.2023 proběhlo jednání, na kterém Povodí Vltavy, státní podnik v konferenčním sále Sporthotelu Trhovky informoval zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o hydrologické a provozní situaci na tomto vodním v roce 2023 a o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Součástí jednání byla také informace Státní plavební správy průběhu plavební […]

Číst více

Uzavírka komunikace

Z důvodu rekonstrukce silnice III/11822  (od Solenic po křižovatku s III/0046), která je realizována investorem Krajskou správou a údržbou silnic SČK a zhotovitelem SWIETELSKY stavební, a.s. je tato komunikace od 8. 8. 2023 UZAVŘENA, a to dle předpokladů na 14 měsíců. Objízdná trasa za uzavřenou část III/11822 je navržena po silnici III/11819 a III/11818 přes Solenice […]

Číst více

Úroveň hladiny v nádrži VD Orlík

Na rozdíl od loňského srpna, kdy státní podnik Povodí Vltavy snižoval hladinu z důvodu realizace stavby Orlík PPO, je v letošním roce důvodem nízkých vodních stavů sucho, které aktuálně trápí celou Evropu. Snažíme se udržet minimum potřebného průtoku pro proplavování přes VD Kořensko a pro přepravu plavidel na lodním zdvihadle na Orlíku až do konce sezóny. Bohužel, […]

Číst více

Zatopení stavební jímky

Na stavbě doplňkového bezpečnostního  přelivu VD Orlík, se při zvyšování hladiny vody v nádrži v průběhu víkendu 15. – 16. 4. 2023 vyskytly ve stavební jímce pro realizaci části vtokového objektu zvýšené průsaky dnem jímky, které pravděpodobně souvisí s geologickými diskontinuitami v podloží. Vzhledem k tomu, že pro realizaci hlubinného založení tohoto stavebního objektu spočívajícího […]

Číst více

Výše hladiny nádrže Orlík do konce března

V rámci zemních prací v jímce pro vybudování vtokového objektu nového doplňkového bezpečnostního přelivu byly zastiženy v části stavební jámy nepředpokládané geologické poměry. Z tohoto důvodu musí dojít k odtěžení nesoudržného materiálu do větší hloubky, než se předpokládalo a doplnit zabezpečení stavební jámy. Aktuální předpoklad je takový, že hladina pod úrovní 341,00 m n.m. bude […]

Číst více